fbpx

HoMe Consult hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HoMe Consult houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de jeugdwet en de wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). En vanzelfsprekend houden wij ons ook aan de fiscale wetgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens of bij het publiceren van foto’s en/of video’s.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop zullen wijzen en deze respecteren. 
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het behandeltraject.

HoMe Consult verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer bij verwijzing
 • Huisarts en plaats bij verwijzing
 • Gespreksverslagen in cliëntdossier
 • Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen te waarborgen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door HoMe Consult verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van (arbeids)overeenkomsten
 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk traject
 • Beheer van het cliëntenbetand
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning
 • Versturen van facturen, updates en memo’s 
 • Uw aanvraag af te handelen
 • Uw kind de best mogelijke zorg te bieden
 • U te vragen wat u van de dienstverlening vindt ter verbetering van de dienstverlening
 • Om u te informeren over (toekomstige) activiteiten en mogelijkheden
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie op de website 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals andere derden dien worden ingeschakeld bij het behandeltraject of verwijzers zoals huisarts, jeugdteam, sociaal wijkteam, buurtgezinnen of gemeenten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens in enkele gevallen aan derden verstrekken.

 • Omdat dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 • Voor het gebruik van waarneming in mijn afwezigheid. Dit wordt altijd gedaan met uitdrukkelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik bij intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Als HoMe Consult vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal  u eerst geïnformeerd worden en expliciet uw toestemming gevraagd.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider Microsoft Onedrive.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn

HoMe Consult bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages. Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

U heeft het recht om HoMe Consult een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Laura Brandt via info@home-consult.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Contactformulier

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht.

Links

Deze site bevat links naar andere websites. HoMe Consult is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 februari 2021.